Chuyen / Dù không

Dn có thêm các kênh phân phối ct giảm tốc độ man city.